भारतात होऊन गेलेले महत्वाचे गवर्नर आणि वाइसरॉय घटना PDF Download

भारतात होऊन गेलेले महत्वाचे गवर्नर आणि वाइसरॉय घटना PDF Download

  • Robert Clive – (1757-1760)                                                                                                                           Download
  • Warren Hastings (1772-1785)                                                                                                                       Download
  • Lord Cornwallis (1786-1793)                                                                                                                         Download
  • Sir John Shore (1793-1798)                                                                                                                          Download
  • Lord Richard Wellesley (1798-1805)                                                                                                             Download
  • Sir George Barlow (1805-1807)                                                                                                                    Download
  • Lord Minto (1807-1013)                                                                                                                               Download